تنها زمانی صبور خواهی شد ...

که صبر را یک قدرت بدانی ...!

نه یک ضعف...


لایک و نظر فراموش نشه لطفا !!