وبلاگ بچه های تهران

ما کاری به حکم نداریم، حکم رو کاغذ، مال محکمه ست. اصلیت حکم، مال خداست